Products & Services

Commerce Books

Management Accounting Book

Management%20Accounting%20Book

 • Author : Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Suhas Mahajan
 • Pub Year : August 2009

Strategic Management Book

Strategic%20Management%20Book

 • Author: Pradip Kumar Sinha
 • Pub Year : August 2008

Business Finance Book (Part-II)

Business%20Finance%20Book%20%28Part-II%29

 • Author : Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Suhas Mahajan
 • Pub Year : August 2009

Global Industrial Environment Book

Global%20Industrial%20Environment%20Book

 • Author: Mrs. Samita Kher Abhijit Kulkarni
 • Pub Year : January 2010

Corporate Accounting Book

Corporate%20Accounting%20Book

 • Author: Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
 • Pub Year : July 2010

Organisation Of Commerce & Management Book

Organisation%20Of%20Commerce%20%26%20Management%20Book

 • Author : Vasant Dhiwar, Vijay Behere, Dinesh Rathi, Anil Sukhapure, Vijay Morajkar
 • Pub Year : August, 2009

To,Pragati Group

RECOMMENDED COMPANIES